Bấm lỗ - Máy khoan chứng từ - Lưỡi máy khoan chứng từ

Văn phòng phẩm Tuấn Tú cung cấp các loại bấm lỗ, kềm bấm lỗ, máy khoan chứng từ sử dụng cho văn phòng, trường học, tiệm photocopy
+ Kềm bấm 1 lỗ tròn
+ Kềm bấm 1 lỗ oval
+ Bấm 2 lỗ
+ Bấm 3 lỗ
+ Bấm 4 lỗ
+ Lưỡi dao cho máy bấm lỗ